ความสำคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ


การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศสามารถแบ่งออกเป็นระบบย่อยได้มากมาย เช่น ระบบประมวลผลข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หรือระบบผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น ซึ่งระบบสารสนเทศแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันในการดำเนินงาน และการใช้ฐานข้อมูล จึงต้องได้รบการพัฒนาขึ้นตามคุณสมบัติเฉพาะ อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบสารสนเทศจะมีลักษณะร่วมกันของการดำเนินงานที่เป็นระบบและต้องอาศัยความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน การศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่แต่เฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารสนเทศแต่มีความจำเป็นสำหรับสมาชิกอื่นขององคืการที่ต้องเกี่ยวข้องในฐานะผู้ใช้ระบบ

ความสำคัญของผู้ใช้ต่อการพัฒนาระบบ
ผู้ใช้ระบบ คือผู้จัดการที่ควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศขององค์การและ หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ ผู้ใช้จะเป็นบุคคลที่ใช้งานและปฏิสัมพันธ์กับระบบสารสนเทศโดยตรง เช่น จัดเก็บ ปรับปรุง ประมวลผลข้อมูล และนำข้อมูลมากใช้งาน เป็นต้น ดังนั้นผู้ใช้ระบบสมควรมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตั้งแต่เริ่มต้นที่จะพัฒนาระบบให้กับองค์การ โดยบุคคลหรือกลุ่มสมควรที่จะมีการทำงานที่ใกล้ชิดกับทีมงานผู้พัฒนาระบบ หรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานผู้พัฒนาระบบ เพื่อให้การพัฒนาระบบใหม่สำเร็จลงด้วยดีทั้งในด้านงบประมาณ กรอบของระยะเวลาและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ปัจจุบันหลายองค์การได้พัฒนาระบบและใช้งานระบบสารสนเทศในระบบที่แตกต่างกัน เช่น บางหน่วยงานอยู่ในช่วยเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ ขณะที่บางองค์การได้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับทุกส่วนงาน เป็นต้น แต่ไม่ว่าระบบสารสนเทศ จะมีความก้าวหน้าเพียงใดก็ไม่สามารถรักษาความสมบูรณ์ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ระบบงานปัจจุบันขาดความสามารถในการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างไปมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้ระบบไม่พึงพอใจต่อการใช้ระบบปัจจุบัน จึงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความคิดในการที่จะพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาทดแทน

การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรขององค์การ และระยะเวลา แต่สิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะช่วยให้การพัฒนาระบบประสบความสำเร็จคือ ผู้ใช้ระบบจะต้องให้ข้อมูลแก่ทีมงานพัฒนาระบบในด้านต่าง ๆ คือ สารสนเทศที่หน่วยงานต้องการผู้ใช้ต้องการให้ระบบมีความสามารถอย่างไร และปัญหาหรือความไม่พอใจในระบบปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ระบบปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง ระบบปัจจุบันมีขั้นตอนในการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน และระบบปัจจุบันมีการทำงานที่ผิดพลาดบ่อยครั้ง โดยที่การพัฒนาระบบให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศ

5

ปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศ เพื่อการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียนและเอเซีย – ปานหทัย นิติลัทธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเราต่างได้รับรู้ถึงนโยบายของภาครัฐในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น“ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียนและเอเซีย” ยุคนี้จึงถือเป็นยุคทองของคำว่า “Hub” อย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าหันไปทางไหนก็มักมีคำว่า “Hub” พ่วงท้ายมาด้วยเสมอ แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจถึงนโยบายและความเป็นไปได้ของการเป็น Hub Logistics ของไทยว่าจะเป็นไปในทิศทางใดและมีอุปสรรคสำคัญอะไรที่ทำให้ความฝันดังกล่าวอาจไปไม่ถึงดวงดาวอย่างที่ใครหลายคนคาดหวัง

ด้วยแรงผลักดันจากกระแสโลกาภิวัฒน์และการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้ไทยต้องเร่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเอาชนะคู่แข่งการค้าที่นับวันจะพัฒนาและไล่หลังเรามาทุกที เนื่องจากไทยต้องพึ่งพิงภาคการส่งออกเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนที่ไทยมีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุด (23% เทียบกับการส่งออกทั้งประเทศ) และรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นผู้นำในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและการขนส่งในภูมิภาคนี้ จึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและก้าวสู่การเป็น Hub Logistics อย่างสมบูรณ์แบบปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียนและเอเซียได้นั้น ต้องประกอบด้วยหลายส่วน โดยมีการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ทั้งหมดไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปการ การจัดการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมธุรกรรมทางการค้า รวมถึงการเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งทางบก-ทางน้ำ-ทางอากาศ ซึ่งศูนย์กลางโลจิสติกส์เป็นผลสืบเนื่องจากการสร้างประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างงานหรือกระบวนการเพิ่มคุณค่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ดำเนินการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งการขนส่งทางบก-ทางน้ำ-ทางอากาศ การทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีเพื่อเปิดประตูการค้า และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่างๆ แม้ที่ผ่านมาอาจล่าช้ากว่าเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากผลกระทบจากหลายๆ ด้าน แต่ประเด็นสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยอาจต้องฝันค้าง หรือได้แต่ฝันนั้น มีสาเหตุมาจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่คอยขัดขวางการพัฒนา

การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อความสะดวกสบาย

ในปัจจุบันการขนส่งของมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปไกลพอสมควร ซึ่งระบบขนส่งมวลชนในแบบต่างๆก็จะมีการใช้งานสำหรับบุคคลที่แตกต่างกันไปตามฐานะ ตามความสะดวกระหว่างจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายที่แตกต่างกันไป ซึ่งการขนส่งมวลชนโดยทั่วไปสามารถแยกได้ 3 ประเภทดังนี้

1 การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation) การขนส่งมวลชนทางน้ำเป็นวิธีการขนส่งที่เก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากโลกของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบมากที่สุดหรือจะพูดให้ง่ายก็คือมีพื้นน้ำมากที่สุด และน้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต จึงทำให้การสร้างเมืองในยุคใดๆก็ตาม มักจะสร้างเมืองไว้ใกล้ๆกับแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับ บริโภคและอุปโภคนั้นเองจึงทำให้มีคลอง หรือแม่น้ำไหลผ่านเมือง มนุษย์จึงคิดวิธีการเดินทางข้ามแม่น้ำหรือคลองเพื่อลดระยะทางหรือเพื่อการขยายอาณาเขต การขนส่งมวลชนทางน้ำในปัจจุบันก็มีการพัฒนาไปไกลมาก โดยที่น้ำเครื่องยนต์มาเป็นการขับเคลื่อนของเรือแทนการใช้พลังงานของคนในการพายเรือ เราจะพบเห็นการขนส่งทางน้ำได้ตามแม่น้ำ อาทิเช่น เรือข้ามฝากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีหลายสถานี ซึ่งเรือโดยสารจะมีอัตราค่าบริการที่ถูก มวลภาวะน้อย แต่อาจจะใช้เวลานานกว่าการขนส่งอื่นๆ

2 การขนส่งทางบก (Road or Motor Transportation) การขนส่งทางบกจัดได้ว่าเป็นการขนส่งมวลชนที่มีคนใช้บริการมากที่สุดก็ว่าได้และแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆคือ การขนส่งในระบบรางหรือการคนส่งทางรถไฟ ซึ่งการขนส่งมวลชนในระบบรางจะมีกำหนดการของเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางที่แน่นอนและมีความปลอดภัยสูงและรวดเร็ว แต่ค่าโดยสารอาจจะราคาสูงขึ้นนิดหน่อยและอีกหนึ่งรูปแบบก็คือการขนส่งโดยรถยนต์หรือทางถนน ซึ่งเชื่อว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับการโดยสารรถประจำทางเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบัน

3 การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) การขนส่งมวลชนทางอากาศนั้นก็คือการโดยสารเครื่องบิน ซึ่งในกลุ่มนี้จะเน้นไปที่การเดินทางระยะไกลและต้องการความรวดเร็วเป็นหลักเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในการขนส่งมวลชนเนื่องจากเครื่องบินแต่ละลำนั้นมีมูลค่าสูงมากและใช้เทคโนโลยีระบบสูงกว่าการขนส่งมวลชนอื่นๆรวมถึงค่าเชื้อเพลิงและค่าอื่นๆอีกมามายแต่ผู้โดยสารก็จะได้ซึ่งความสะดวกที่สุดและมาตรการรักษาความปลอดภัยมากที่สุดเช่นกัน

ระบบการขนส่งมวลชนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะการขนส่งมวลชนช่วยลดปัญหาต่างๆมากมาย อาทิเช่น ปัญหากาการจราจรติดขัด ปัญหาสภาพอากาศที่เป็นพิษหรือมลภาวะนั้นเอง แต่ทว่าประเทศไทยเองยังไม่มีการปลูกฝังให้ประชาชนในเมืองใหญ่ๆ และประชาชนทั่วไปหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนและยังไม่มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนต่างๆให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ จึงทำให้ประชาชนไม่อยากใช้สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบขนส่งมวลชนเท่าที่ควร

ปัญหาการพัฒนาระบบรถไฟไทย

7b7cb898bgbea76dbedk6

                ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรถไฟใช้เป็นอันดับต้นๆของเอเชีย โดยมีการจัดตั้งกรมรถไฟขึ้น หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาระบบรถไฟไทยตลอดมา แต่การพัฒนาก็ยังเป็นได้ช้า และเริ่มที่จะล้าหลังในหลายๆประเทศ อีกทั้งหัวรถจักรยังหาซื้อได้ยาก จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบรถไฟไทย ให้เป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูง

ประโยชน์ของรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่ได้มีประโยชน์แค่การขนส่งคนจำนวนมากเท่านั้น แต่เป็นการย่นระยะเวลาในการเดินทาง แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงได้ทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจำนวนมากมายมหาศาล และยังมีผลดีต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน นอกจากนั้น การพัฒนาที่กระชับพื้นที่ได้ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่า ตามมุมมองของนักวิศวกรขนส่ง  คุณค่าของรถไฟฟ้าความเร็วสูงนับว่าโดดเด่นมาก และตอบสนองความต้องการในการย่นระยะเวลาการเดินทาง สร้างความปลอดภัย ช่วยในการขนส่งสินค้าไปยังที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว จะเห็นว่ามีประโยชน์หลายด้านต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย นับว่าเป็นประโยชน์อันดีต่อการพัฒนาประเทศในด้านการวางแผนขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ พร้อมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในอนาคต นอกจากนั้นยังได้ชี้ให้เห็นบทบาทและอนาคตของรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ทรงคุณค่ามากกว่าโครงข่ายการคมนาคมทางถนน และยังช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด เพราะผู้คนหันไปใช้บริการรถไฟฟ้าความเร็วสูงมากกว่า แต่หากมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ต้องปรับระบบการใช้ถนนเพื่อให้รถไฟอยู่รอด ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นที่มีการปรับค่าเดินทางทางถนนให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น เราจะเห็นได้จากที่ถนนของญี่ปุ่นการเดินถนนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่แพงไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นเลยทีเดียว เพื่อนำเงินทางด้านนี้ไปพัฒนาระบบรถไฟฟ้า

อย่างไรก็ตามรถไฟฟ้าความเร็วสูงยังไม่สามารถคืบหน้าไปได้ เพราะเกิดปัญหาทางด้านการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญ โดยคำตอบของความพร้อมและความคุ้มค่านั้น รถไฟฟ้าความเร็วสูงก็เกิดจากความคิดเห็นของแต่ละคน ไม่ว่าจะเห็นว่าควรหรือไม่ควร หากแต่ขึ้นอยู่กับข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เราได้มองอย่างไตร่ตรองรอบคอบแล้วเท่านั้น ก็ต้องตามดูกันไปว่า ปัญหาทางการเมืองจะส่งผลให้การคมนาคมพัฒนาไปในทางใด

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดเพื่อสินค้าและบริการ

การตลาด (Marketing) เป็นหน้าที่สำคัญทางธุรกิจ เนื่องจากหน่วยงานด้านการตลาดจะรับผิดชอบในการกระจายสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้า ตั้งแต่การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการการวางแผนและการสร้างความต้องการ ตลอดจนการส่งเสริมการขายจนกระทั่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า ปกติการตัดสินใจทางการตลาดจะเกี่ยวข้องกับการจัดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือส่วนประกอบที่ทำให้ การดำเนินงานทางการตลาดประสบความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) และการโฆษณา (Promotion) หรือที่เรียกว่า 4 Ps โดยสารสนเทศ ที่นักการตลาดต้องการในการวิเคราะห์ วางแผนตรวจสอบ และควบคุมให้แผนการตลาด เป็นไปตามที่ต้องการมาจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติงาน (Operations) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงยอดขาย และการดำเนินงานด้านการตลาด ช่วงระยะเวลา ที่ผ่านมา โดยข้อมูลการปฏิบัติ งานจะเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากกา รดำเนินงานที่ช่วยในการ ตรวจสอบ ควบคุม และวางแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในอนาคต

2. การวิจัยตลาด (Marketing Research) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด โดย เฉพาะพฤติกรรมและความ สัมพันธ์ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ โดย นักการตลาดจะทำการ วิจัยสมมติฐานและการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่างปกติ ข้อมูลในการวิจัยตลาดจะได้มาจากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม

3. คู่แข่ง (Competitor) ปกติ ข้อมูลจากคู่แข่งขั้นจะมีลักษณะไม่มีโครงสร้าง ไม่เป็นทางการ และมีแหล่งที่มา ไม่ชัดเจน เช่น การทดลอง ใช้สินค้า หรือบริการ การสัมภาษณ์ลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย การ ติดตามข้อมูลในตลาด และข้อมูลจากสื่อสารมวลชน เป็นต้น

4. กลยุทธ์องค์การ (Corporate Strategy) เป็นข้อมูลสำคัญทางการตลาด เนื่องจากกลยุทธ์จะเป็นเครื่อง กำหนด แนวทางปฏิบัติของธุรกิจ และ เป็นฐานในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์การ

5. ข้อมูลจากภายนอก (External Data) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาส หรือ อุปสรรค ของธุรกิจ โดยทำให้ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ ลูกค้าขยายตัวหดตัว ตลอดจนสร้างคู่แข่งขันใหม่ หรือ เปลี่ยนขั้นตอนและรูปแบบในการดำเนินงาน

รวบรวมข้อมูลสินค้าและการบริการ อาทิ วิธีการเลือกซื้อ การใข้สินค้า การบริการ